Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Zapytanie ofertowe

629 odwiedzin
09 sty 2019

Kierlikówka, dnia 09.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania: wymiana kotłów grzewczych w budynku szkolnym.  

I.              Zamawiający
Nabywca : Gmina Trzciana
32-733 Trzciana 302
NIP:  868-10-21-259
Odbiorca:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Dembowskiego w Kierlikówce
Kierlikówka 4, 32-732 Kamionna

II.               Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- demontaż istniejącego kotła c.o.

- zamontowanie 2 kotłów kondensacyjnych pracujących w kaskadzie o mocy każdy od 60 KW do max. 65 KW

- dostosowanie instalacji technologicznej kotłowni i przewodów spalinowych do potrzeb nowych kotłów.

W celu dokładnego oszacowania kosztów ww. zamówienia oraz dostosowania odpowiedniej technologii, doboru materiałów i urządzeń zalecana jest wizja lokalna w budynku szkoły.

III.            Termin realizacji zamówienia

Zakończenie robót nastąpi z chwilą dokonania protokolarnego odbioru robót; wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 25 stycznia 2019 r.

IV.               Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

V.             Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce, Kierlikówka 4, 32-732 Kamionna, do dnia 11 stycznia 2019 r., do godziny 1000

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem:

„Oferta na wymianę pieców c.o. w PSP w Kierlikówce”

VI.   Inne informacje

1.      Warunki płatności: rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót, zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia do siedziby PSP w Kierlikówce.

Fakturę należy wstawić:

Nabywca : Gmina Trzciana
32-733 Tzciana 302
NIP:  868-10-21-259
Odbiorca:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Dembowskiego w Kierlikówce
Kierlikówka 4, 32-732 Kamionna

2.      Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Beata Stochel – Dyrektor PSP w Kierlikówce

3.     Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie zadania na okres minimum 24 miesiące.

skan zapytania

0.0
Ostatnia modyfikacja: 10 sty 2019
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy